De website is onder constructie. Geef telefonisch uw bestelling door. 

0320 223 322

Algemene voorwaarden

1.1 Opdrachtgever of koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelende in de uitvoering van bedrijf of beroep en niet zijnde consument als bedoeld in de bepalingen betreffende consumentenkoop, in opdracht van wie verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat of met wie verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en opdrachtgever/koper als hiervoor bedoeld, tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.3 Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

1.4 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

1.5 Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MK-FIX B.V.

2.2. Verkoper levert niet aan natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van bedrijf of beroep. Een natuurlijke persoon die met Verkoper een overeenkomst aangaat en een opdracht verstrekt of een order plaatst wordt geacht dat te doen in de uitoefening van bedrijf of beroep, tenzij het Verkoper duidelijk moet zijn geweest dat die natuurlijke persoon niet handelde in de uitoefeing van bedrijf of beroep.

2.3. Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bepalingen ten aanzien waarvan geen afwijking is overeengekomen blijven onverkort van kracht.

2.4. Algemene Leveringsvoorwaarden die de Opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is ingestemd.

2.5. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.6. Door het gebruik van de internetsites van Verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Opdrachtgever deze Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.7. Verkoper is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Opdrachtgevers tot het doen van een aanbod. Verkoper is op geen enkele wijze hieraangebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Opdrachtgever geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2. Aanbiedingen zijn geldig volgens de op de aanbieding aangegeven data en zolang de voorraad strekt.

3.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.4. Een aanbod van de potentiële Opdrachtgever als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende gevallen:

A. De potentiële Opdrachtgever heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Verkoper via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen.

B. De potentiële Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

C. Een offerte is door de Opdrachtgever getekend en door Verkoper ontvangen ingeval door Verkoper een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

D. De potentiële Opdrachtgever heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende bestelformulier aan Verkoper via fax of per post verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen.

E. Opdrachtgever en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

F. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, de prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

A. Dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

B. Dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betalingen

5.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vorderingvan Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

5.4 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de alsdan geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6 119a van het Burgerlijk Wetboek. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Eventueel door Verkoper te maken incassokosten bedragen minstens 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,00 en komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze ten laste van Opdrachtgever.

5.9 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

5.10 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5.12 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

– vooruitbetaling

– op rekening voor bij MK-FIX bv ingeschreven debiteuren.

Verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6. Levering en leveringstijd

6.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7. Aflevering en risico

7.1 Alle producten die verzonden worden binnen de Benelux, zijn verzekerd tegen schade die tijdens het transport op kunnen treden.

Eventuele schade dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten gemeld te worden bij Verkoper, na deze twee dagen vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid. Alle producten die worden verzonden buiten de Benelux, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.

7.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.

7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen buiten de Benelux de producten onverzekerd.

7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen et cetera voor rekening van de Opdrachtgever.

7.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

7.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie van Verkoper, thans gelegen aan de Verlaatweg 50A, 8242 PS te Lelystad

8. Helpdesk

8.1 De Verkoper heeft ten behoeve van Opdrachtgever een helpdesk, die voor informatie en zo mogelijk ondersteuning beriekbaar is op werkdagen tijdens kantooruren.

9. Overmacht

9.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

9.2 Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of koopovereenkomst te ontbinden.

9.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven het eigendom van Mk-fix B.v. totdat alle vorderingen die Mk-fix b.v. op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. Verkoper heeft het recht om de hem aldus nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen in geval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaatsvindt. Het recht van terugneming ontstaat door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Het terugnemingsrecht geldt ook dan in geval de Opdrachtgever in surseance van betaling/in staat van faillissement is geraakt of dreigt te raken, hij tot de liquidatie van zijn zaken besluit en/of Verkoper informatie verkrijgen welke met redelijke zekerheid aangeeft dat de Opdrachtgever waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Eveneens is Verkoper alsdan gerechtigd tot dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren en nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen, onverminderd het recht op schade vergoeding.

10.2 Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.3 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.

10.4 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkopers eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.

10.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.2 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

11.3 De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.4 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningenen modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.5 Het is de Opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Inspectie en reclame/klachten

12.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.

12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

12.3 Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.

12.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

12.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.

12.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

12.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

12.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

12.10 In afwijking van het voorgaande hebben opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van bedrijf of beroep het recht bij koop op afstand de geleverde artikelen te retourneren binnen veertien dagen, mits ongebruikt en in originele verpakking.

13. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 Voor door Verkoper geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Verkoper vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Als verkoper de betreffende producten buiten europa betrekt, dan gelden eventuele gemaakte garantie afspraken tussen verkoper en Opdrachtgever.

13.2 Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers. Het niet toekennen van een wegtoelating door de verantwoordelijke instantie, op een product verkocht door Verkoper valt onder volledig risico voor Opdrachtgever en kan geenszins de transactie of betalingsverplichting herroepen of ontbinden. Ook kunnen geen gemaakte kosten geclaimd worden bij Verkoper.

13.3 Indien Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

13.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie en aansprakelijkheid indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

A. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;

B. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

C. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

D. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

13.5 Het is mogelijk dat Verkoper op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waar naar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

13.6 Indien en voor zover deze door zijn verzekering is gedekt, aanvaardt Verkoper slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag van de door deze verzekering te verstrekken uitkering.

13.7 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de aansprakelijkheid voor de schade niet of niet in voldoende mate door enige verzekering is gedekt, aanvaardt Verkoper slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag van de door Verkoper aan de Opdrachtgever in rekening te brengen prijs.

14. Privacybeleid

14.1 De gegevens die Opdrachtgever invoert op de internetsite van Verkoper worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de opdracht of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt

13.8 Opdrachtgever kan zijn gegevens opvragen en verzoeken deze te (laten) corrigeren of verwijderen. Opdrachtgever kan daartoe een e-mail te zenden aan info@mk-fix.nl.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

15.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoper gevestigd is.

16. Publicaties

16.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens, of prijzen daarin kunnen geen aanspraken worden ontleend.

16.2 Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever

16.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Opdrachtgever of andere eender welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, dan wel ten gevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.

17 Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van deze Algemene leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven.

18 Copyright

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door of namens Verkoper verstrekte prijsbladen, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen of technische gegevens, voor welk doel ook, zijn zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

Door akkoord te gaan stemt u in met het plaatsen van analytische en tracking cookies en met de daarmee mogelijk gemaakte verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming altijd terugtrekken door de cookies te verwijderen. Gaat u niet akkoord, dan plaatsen wij alleen de cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren en ons op een privacy-vriendelijke manier van gegevens van het gebruik van onze website voorzien. Bekijk onze cookiepagina voor meer informatie.